Aнтидекубитален дюшек под наем

Антидекубиталните дюшеци се състоят от 2 части:

1) Дюшек/подложка, това е основната част на Антидекубиталния дюшек и представлява надуваем дюшек от силиконова материя, която се поставя под болния и поддържа постоянен масаж на тялото му. По този начин предотвратява образуването на декубитални рани или т.н. „рани от залежаване“;
2) Компресор за антидекубитален дюшек, който надува на различни цикли дюшека/подложката и поддържа, чрез зададена програма определено количество приток на въздух, нужен за дюшек-подложката.

Условия:

Заплаща се депозит в размер на 100 лв., при наемането на компресора.
Дюшек/подложката не се дава под наем, тъй като веднъж надута и поставена под болния от хигиенна гледна точка не може да се предлага за използване на друг човек. Поради тази причина е нужно нейното закупуване в размер на 70 лв.
Наемът е по 2 лв. за всеки ден, като минималния срок за наемане на компресора на антидекубиталния дюшек е 10 календарни дни.
При задържането и използването на компресора на антидекубиталния дюшек за повече от 30 календарни дни наемът му на ден ще бъде по 1 лв.
Връщането на компресора на антидекубиталния дюшек трябва да бъде във вида, в който е бил нает, без повреди и почистен.
В случай, че компресора на антидекубиталния дюшек се връща с повреди, то те се оценяват според „Ценовата листа на частите, консумативите и услугите“ на фирма „ДАЯ“ ЕООД и се приспада сумата съответстваща на повредата.
При замърсен и непочистен компресор на антидекубиталния дюшек се удържат 15 лв.
При връщане на компресора на антидекубиталния дюшек от депозита, оставен за него при получаването му се приспадат сумата от сбора на наемните дни и сумата от евентуалните повреди и/или замърсяване. В случай, че наемната сума е по-голяма от оставения депозит, то разликата се доплаща.