Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

НАРЕДБА № РД-02-20-2

(Предишна "НАРЕДБА № 4")

от 26 януари 2021 г.

 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

 ((обн., ДВ, бр. 12 от 2021 г.; попр., бр. 18 от 2021 г., доп., бр. 42 от 2021 г., изм., бр. 55 от 2021 г., изм. и доп., бр. 20 от 2022 г.) (в сила от 13.03.2021 г)

 

Ч А С Т  П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят правилата, нормите и нормативите (минималните стандарти) за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Изискванията на наредбата се прилагат при проектирането и изпълнението на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и в сградите и съоръженията за осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.

(2) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените планове и инвестиционните проекти, правилата и нормативите за устройство на територията и на нормативните актове и техническите спецификации за проектиране и изпълнение на строежите.

(3) Елементите на достъпната среда в урбанизираните територии, сградите и съоръженията се проектират и изпълняват в съответствие с изискванията на тази наредба, като се комбинират в зависимост от конкретните условия така, че да се осигури универсален дизайн на средата, без да се налага допълнително адаптиране за нейното свободно ползване в максимална степен от цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност. Универсален дизайн на средата се осигурява с проектното решение при спазване най-малко на следните принципи:

1. свободно (независимо) ползване на средата от хора с намалена подвижност с различни затруднения;

2. приспособимост на средата така, че да е пригодена към голям обхват от дейности;

3. средата е лесна за разбиране независимо от уменията, знанията, езиковата принадлежност или нивото на концентрация на ползващите я хора;

4. средата дава ясна осезаема информация на ползващите я хора независимо от околните условия или сензорните им затруднения;

5. минимизиране на опасните зони и опасностите от случайни инциденти;

6. осигуряване на ефективно и комфортно ползване на средата с минимални усилия;

7. осигуряване на подходящи размери и пространство за подход, достигане и управление на средата съобразно фиг. 1, 2, 3 и 4 и независимо от възрастта, височината, състоянието или мобилността на хората.

Чл. 2. (1) Съществуващи елементи на достъпната среда в урбанизираната територия, определени в чл. 53, ал. 2, т. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), и съществуващи сгради и съоръжения за обществено обслужване, определени в чл. 53, ал. 2, т. 2 ЗХУ, се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност на наредбата при извършване на техни реконструкции, основни обновявания, основни ремонти, преустройства, промяна на

предназначение, пристроявания и надстроявания.

(2) При разработване на инвестиционен проект на строежите по ал. 1, вкл. на самостоятелни обекти за обществено обслужване в сградите и съоръженията, се извършва оценка на достъпността за тяхното съответствие с изискванията на тази наредба, освен ако такава оценка вече не е изготвена в резултат на обследването по реда на наредбата по чл. 176а, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Техническите мерки за привеждане на съществуващите елементи на достъпната среда в урбанизираната територия и на съществуващи сгради и съоръжения в съответствие с изискванията на наредбата се определят и доказват мотивирано с инвестиционния проект, изготвен по реда на ЗУТ, въз основа на резултатите от извършената оценка за достъпност.

(3) В случаите по ал. 1, когато за отделни съществуващи елементи на достъпната среда в урбанизираната територия и в съществуващи сгради и съоръжения за обществено обслужване, вкл. самостоятелни обекти за обществено обслужване в сгради и съоръжения, не могат да се спазят изцяло изискванията за достъпност на наредбата и принципите за универсален дизайн, се прилага разпоредбата на чл. 57, ал. 2 ЗХУ и изискванията на наредбата се осигуряват, доколкото това не обременява излишно и непропорционално и е технически възможно, без да се намаляват проектните експлоатационни показатели на строежа, в т.ч. механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на конструкцията и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания.

(4) Преди планиране на текущи ремонти на съществуващи елементи на достъпната среда в урбанизираната територия, сградите и съоръженията по чл. 53, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗХУ се извършва оценка за достъпност, с която се установяват необходимите и технически възможни мерки за привеждането им в съответствие с изискванията на наредбата и включване в програмите по чл. 53, ал. 5, т. 1 и чл. 63, т. 1 ЗХУ.

(5) Оценката за достъпност се извършва въз основа на резултатите от проверката на техническите параметри и характеристики на съществуващите елементи на достъпната среда в урбанизираната територия, сградите и съоръженията за съответствие с правилата, нормите и нормативите за достъпност и универсален дизайн, определени в тази наредба. Примерни формуляри за провеждане на оценка за достъпност на съответствието с изискванията на наредбата и указания за попълването им са дадени в приложения № 1 и 2.

Чл. 3. (1) Наредбата се прилага при:

1. изработване и изменение на подробните устройствени планове на урбанизираните територии за съответствие с чл. 112, ал. 4 ЗУТ;

2. извършване на благоустройствени и паркоустройствени мероприятия;

3. проектиране и изграждане на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1 ЗХУ и на сградите и съоръженията по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2 и 3 ЗХУ, вкл. самостоятелните обекти за обществено обслужване в сградите и съоръженията, както и на сгради и съоръжения, разположени в поземлени имоти с масов достъп извън урбанизираните територии за осигуряване на достъпна среда до и в тях (крайпътни бензиностанции и газостанции, мотели, къмпинги и др.);

4. извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство, промяна на предназначение, пристрояване и надстрояване за привеждане в съответствие с изискванията за достъпност на наредбата на съществуващите елементи на достъпната среда в урбанизираната територия, определени в чл. 53, ал. 2, т. 1 ЗХУ, и на съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване, определени в чл. 53, ал. 2, т. 2 ЗХУ, вкл. самостоятелните обекти за обществено обслужване в сградите и съоръженията;

5. проектиране и изграждане на достъп до помещенията и в пространствата за общо ползване и до достъпните работни места в производствени сгради с производство, което позволява да се предвиждат работни места за хора с увреждания;

6. разработване на програмите по чл. 53, ал. 5, т. 1 и чл. 63, т. 1 ЗХУ, с които се определят мерки, финансови средства и срокове за привеждане на съществуващите елементи

на достъпната среда в урбанизираната територия и на съществуващите сгради за обществено обслужване, определени с разпоредбата на чл. 53, ал. 2, т. 1 и 2 ЗХУ, в съответствие с изискванията за достъпна среда по реда на тази наредба;

7. извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на строежите с изискванията на тази наредба и с основното изискване към строежите „достъпност и безопасна експлоатация“ съгласно чл. 169, ал. 1, т. 4 и във връзка с чл. 142, ал. 5, т. 3 ЗУТ.

(2) (доп., ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 23.05.2022 г.) Проектната документация (проектните решения) за елементите на достъпната среда в урбанизираните територии и за достъпната среда в сградите и съоръженията се представя в зависимост от спецификите на проекта в частите на инвестиционния проект за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираната територия, в част архитектурна или в част паркоустройство и благоустройство на инвестиционния проект. Проектните решения за достъпност се представят във всички фази на проектиране.

(3) В обяснителната записка към частите на инвестиционния проект по ал. 2 се включва раздел „Решения за достъпност“, в който се поясняват предлаганите проектни решения и съответствието им с основното изискване към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 4 ЗУТ и изискванията на тази наредба.

(4) За случаите по чл. 2, ал. 3, при които не могат да се спазят изцяло изискванията за достъпност на наредбата, в обяснителната записка се включва раздел „Мерки за съответствие с нормативните изисквания за достъпност и обосновка за разумни улеснения“. В този раздел се излагат причините за неспазване на нормативни изисквания за достъпност на наредбата и се поясняват и мотивират предлаганите проектни решения за оптималното възможно осигуряване на свободното и самостоятелно придвижване на всички хора, вкл. на хората с намалена подвижност.

(5) Проектните решения за достъпност от разделите по ал. 3 и 4 се разработват от проектанти със съответната правоспособност и при отчитане на специфичните ергономични нужди на хората с намалена подвижност.

(6) Докладът за резултатите от обследването, което се извършва по реда на наредбата по чл. 176а, ал. 6 ЗУТ, съдържа оценка на достъпността за съответствие с основното изискване към строежите по чл. 169, ал. 1, т. 4 ЗУТ и изискванията по тази наредба, както и технически мерки за удовлетворяването им.

(7) Устройствените планове на урбанизираните територии се придружават от схеми и обяснителна записка за достъпност, изготвени въз основа на решение на съответния експертен съвет по устройство на територията и по предписание на компетентния орган за изработването на плана.

(8) Оценката на достъпността за съответствие с изискванията на тази наредба се изработва от централните и териториалните органи на изпълнителната власт по чл. 53, ал. 5 ЗХУ и от местните органи по чл. 63 ЗХУ за целите на разработване на програмите по чл. 53, ал. 5, т. 1 и чл. 63, т. 1 ЗХУ, както и във връзка с оценката по чл. 3, ал. 1, т. 7.

Пълният текст на Наредбата можете да прочетете като свалите документа :

Майките на деца с увреждания договориха с Бисер Петков индивидуалната оценка
Евакуация на хора от сгради и помещения при пожар или авария
Бързи контакти

+359 2 967 66 87
+359 877 0877 94

ЦЕНТРАЛЕН МАГАЗИН:
гр.София, ул.“Петра” №6
Магазинът се намира в близост до входа на Спешно отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” (Болница ИСУЛ)

Работно време:

Уважаеми клиенти, имайте предвид, че на 14 Юни 2024г /Петък/, магазинът ни ще работи до 15:00 часа!

Моля, да ни извините за причиненото неудобство!

Понеделник ÷ Петък:

09:00 до 17:30ч

Обедна почивка:

12:30 до 13:00ч.

Събота и Неделя: Почивни дни!

Вижте пълния адрес на магазина

Количка
Харесани
Наскоро разгледани
Сравняване на Продукти (0 Продукта)
Сравни продукта
Сравни продукта
Сравни продукта
Сравни продукта
Категории